Kommissionen

Jämlikhetskommissionen består av sju ledamöter och två experter från Finansdepartementet.

Per Molander

Ordförande

Per Molander är teknologie doktor och har lång erfarenhet som rådgivare inom både svensk statsförvaltning och utländska organisationer (bl.a. OECD, Världsbanken och IMF). Med början år 2009 byggde han upp Inspektionen för socialförsäkringen, som han ledde till 2015. Han är också författare till böcker inom områdena politisk filosofi oh kulturhistoria.

Anders Björklund

Ledamot

Anders Björklund har varit professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms universitet sedan 1990 och är nu professor emeritus där. Hans forskning har under senare tid handlat om inkomst- och löneskillnader och särskilt familjebakgrundens betydelse för inkomster och löner senare i livet. Han har var ledamot av Ekonomiska rådet på 1990-talet, Finanspolitiska rådet 2012-2015 och bidragit till åtskilliga SNS-rapporter om aktuella ekonomisk-politiska frågor.

Anna Balkfors

Ledamot

Anna Balkfors var huvudsekreterare i Malmökommissionen och sekreterare i nationella Kommission för jämlik hälsa. Hon har arbetat med policyutveckling kring jämlik hälsa och hållbar utveckling på lokal, regional och nationell nivå, ofta i gränslandet mellan offentliga sektor, civilsamhälle, näringsliv och akademi. Hon har bland annat varit hälso- och sjukvårdschef i Landstinget Dalarna, verksamhetsledare på Institutet för hållbar stadsutveckling och byggt upp folkhälsoarbete i flera kommuner. I dag är hon verksam som senior rådgivare på stadskontoret i Malmö stad och doktorand med forskning om sociala investeringar/jämlik hälsa.

Anna Hedborg

Ledamot

Anna Hedborg har bl.a arbetat som LO-ekonom, socialförsäkringsminister och generaldirektör för Riksförsäkringsverket.

Clas Olsson

Ledamot

Clas Olsson är generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Han har tidigare arbetat på arbetsförmedlingen, bl.a. som biträdande generaldirektör. Han har också en bakgrund som chef för ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet och som chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting. Clas är utbildad nationalekonom.

Helena Holmlund

Ledamot

Helena Holmlund är docent i nationalekonomi och verksam vid Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Hennes huvudsakliga forskningsområde är utbildningsekonomi,  med särskilt fokus på skolans betydelse för att utjämna barns livschanser.

Olle Lundberg

Ledamot

Olle Lundberg är professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet. Hans forskning har rört ojämlikhet i hälsa och välfärd över hela livsloppet. Han har tidigare lett Kommissionen för jämlik hälsa, samt är ledamot av Agenda 2030-delagationen och Fortes styrelse.

Mats Johansson

Expert

Mats Johansson arbetar på Ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet, där han främst arbetar med fördelningsanalyser. Han har tidigare arbetat som analytiker på bland annat Diskrimineringsombudsmannen, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, och Institutet för framtidsstudier.

Ruth-Aïda Nahum

Expert

Ruth-Aïda Nahum arbetar som departementssekreterare på analysfunktionen på Budgetavdelningen, Finansdepartementet. Hon arbetar främst med analyser inom arbetsmarknads- och integrationsområdet samt med allmänna makroekonomiska strukturella frågor inom ramen för OECD-samarbetet. Hon är disputerad i nationalekonomi vid Uppsala Universitet.

Uppdrag

Jämlikhetskommissionen ska lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet.

Publikationer

Jämlikhetskommissionen avser att under utredningens gång ta fram och publicera ett antal underlag som belyser olika aspekter av ekonomisk ojämlikhet.

Referensgrupper

Till kommissionens arbete på olika områden finns ett antal referensgrupper med företrädare för relevanta samhällsaktörer knutna.

 

Arbetsmarknad och arbetsförhållanden

Arbetsförmedlingen

Arbetsmiljöverket

Diskrimineringsombudsmannen

Jämställdhetsmyndigheten

LO

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Rättviseförmedliingen

SACO

Svenskt näringsliv

TCO

 

Utbildning och kultur

Berättarministeriet

Kulturrådet

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS)

Skolverket

Skolinspektionen

Universitetskanslersämbetet

 

Levnadsvillkor, hälsa och funktionsnedsättning

Barnombudsmannen

Bris

DHR -Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet,

Folkhälsomyndigheten

Funktionsrätt Sverige

Lika unika

Myndigheten för delaktighet

Neuro

Rädda Barnen

SACO

Socialstyrelsen

 

Integration

Delegationen mot segregation

Migrationsverket

Röda korset

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS)

 

Boende, näringsliv mm

Boverket

Konkurrensverket

Konsumentverket

Tillväxtverket

Trafikverket

 

Central statlig förvaltning

Försäkringskassan

Kriminalvården

Kronofogdemyndigheten

Polisen

Skatteverket