Uppdrag

Sverige har i internationell jämförelse relativt små skillnader i inkomster och levnadsförhållanden. Däremot har inkomstskillnaderna ökat mer i Sverige än i andra OECD-länder sedan mitten av 80-talet. Inkomstskillnaderna mellan utrikes födda och individer födda i Sverige har ökat de senaste decennierna, liksom skillnaderna mellan olika delar av landet. Mäns och kvinnors inkomster närmar sig varandra, men betydande skillnader kvarstår fortfarande.

Jämlikhetskommissionen ska, mot denna bakgrund, lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet.

Regeringen har gett kommissionen i uppdrag att

  • Föreslå åtgärder som kan bidra till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, samt i möjlighet till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor.
  • Överväga åtgärder som stärker den enskildes rätt i förhållande till starka ekonomiska intressen.
  • Lämna förslag till andra jämlikhetsskapande åtgärder

Förslagen ska främja jämlikhet på ett sådant sätt att ekonomins funktionssätt och tillväxtpotential stärks.

Kommitténs arbete ska också bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration samt förstärka arbetet för en jämlik hälsa.

Publikationer

Jämlikhetskommissionen avser att under utredningens gång ta fram och publicera ett antal underlag som belyser olika aspekter av ekonomisk ojämlikhet.